REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Baseball Polska

Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.baseballpolska.com (www.baseballpolska.pl), prowadzonym przez

Sport House Przemysław Michalik
ul. Nowa 3
37-600 Lubaczów
Tel: + 48 533 654951
e-mail info@baseballpolska.com
NIP 7931522537
Regon 360002394

Magazyn i miejsce wysyłania paczek znajduję się pod adres:

Baseball Polska
ul. Nowa 3
37-600 Lubaczów
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

§1. Definicje

1.    Regulamin- niniejszy tekst Regulaminu, określający zasady sprzedaży towarów przez Sklep w ramach prowadzonej przez niego strony internetowej,
2.    Sklep- Sport House Przemysław Michalik z siedzibą w Lubaczowie, prowadzący sprzedaż w formie sklepu internetowego pod adresem ul. Nowa 3, 37-600 Lubaczów,
3.    Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a także Konsument, składający zamówienie poprzez Sklep,
4.    Konsument- Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.-  Kodeks cywilny).

§2. Postanowienia ogólne

1.    Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2.    W celu złożenia zamówienia Klient musi spełnić następujące warunki techniczne:
    a)    posiadać dostęp do sieci Internet,
    b)    zainstalować na swoim komputerze przeglądarkę internetową.
3.    Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień poprzez potwierdzenie warunków umowy w koszyku zamówienia.
4.    Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
6.    Osoby fizyczne mogą składać zamówienie w Sklepie po ukończeniu przez nie 18 lat.

7. Klient może kontaktować się ze Sklepem na jego adres: Baseball Polska

ul. Nowa 3, 37-600 Lubaczów lub drogą elektroniczną na adres: info@baseballpolska.com. A także na wskazany powyżej nr tel/fax +48 533 654 951 .

§3. Ochrona danych osobowych

1. Rejestrując się w sklepie Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i informacyjnych przez firmę Sport House i sklep internetowy www.odziez-sportowa.pl w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane są przechowywane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia, wymogami prawa polskiego oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.)
2. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych personalnych oraz do ich aktualizacji jak również do ich zmiany lub usunięcia.
3. Administratorem baz danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z dokonanymi zakupami jest Sklep.
4. W trakcie składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Sklepu w celu ułatwienia i przyśpieszenia procedury składania następnych zamówień. Będzie to możliwe jeśli Klient stworzy swój profil i przy rejestracji poda niezbędne dane oraz: 1) login, w formie swojego adresu e-mail oraz 2) hasło, które będzie uprawniało do dostępu do profilu Klienta.

§4. Zamówienia

1. Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane przez stronę internetową.
2. Klient może składać zamówienia przez cały rok, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
3. Zamówienie jest ważne, jeśli Klient w sposób właściwy wypełni formularz zamówienia i poda dane, w szczególności imię i nazwisko oraz adres, na który ma być ono zrealizowane. Ponadto Klient w celu ułatwienia kontaktu i potwierdzenia złożenia zamówienia podaje swój adres e-mail oraz numer telefonu.
4. Jeśli dane podane przez Klienta są niekompletne, Sklep skontaktuje się z nim, jeśli umożliwiają to dane podane przy złożeniu zamówienia. Jeśli kontakt z Klientem będzie niemożliwy z powodu błędnych danych wprowadzonych podczas składania zamówienia, Sklep będzie mógł je anulować.
5. Najpóźniej po wyrażeniu przez Klienta woli związania się umową otrzyma on potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail. Będzie ono zawierało wszelkie dane niezbędne do jego realizacji, w szczególności adres i formę wysyłki, numer rachunku bankowego Sklepu, warunki złożenia zamówienia, a także warunki zapłaty, pouczenie o warunkach odstąpienia od umowy oraz łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty Klienta wynikającej ze złożonego zamówienia.
7. Zamówienia są realizowane tylko w dni robocze.
8. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, a także Ukrainy, Białorusi i Rosji.
9. Jeśli po złożeniu zamówienia przez Klienta jego realizacja okaże się niemożliwa z powodu wyczerpania towaru, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta o tym fakcie. Klient może w takim przypadku skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Klient może także wybrać inny towar z oferty Sklepu.
10. Najpóźniej w chwili dostarczenia towaru Sklep przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

§5. Wysyłka zamówienia

1. Zamówione produkty będą wysyłane do Klienta pod wskazany przez niego adres w ciągu 2 dni od dokonania płatności. Jeżeli formularz zamówienia będzie zawierał błędy uniemożliwiające jego dostarczenie, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
2. Zamówienia są dostarczane do Klienta przez firmę kurierską DPD i Inpost.
3. Koszty dostawy są wyliczane automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wybranej formy płatności.
4. Koszty dostawy towaru podane przy każdym produkcie uwzględniają najtańszą formę wysyłki przy przedpłacie na konto.
5. Wszystkie dostawy realizowane przez firmę kurierską są ubezpieczone.
6. Ciężkie przesyłki o wadze powyżej 31,5kg. - są dostarczane przez firmę kurierską w systemie "burta - burta" (do obowiązku kuriera należy rozładunek paczki z samochodu i ustawienie jej na podłożu pod wskazanym adresem). Odbierając tego typu przesyłki Klient powinien sobie zapewnić asystę osób trzecich, do wniesienia przesyłki.

7. W niektórych przypadkach zamówienie może zostać wysłane z opóźnieniem do 14 dni. 

§6. Płatność

1. W mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia Klient otrzyma informację odnośnie końcowej ceny sprzedaży, uwzględniającą wybraną przez niego formę wysyłki i zapłaty.
2. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu.
3. Sklep wystawia także faktury VAT, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia oraz po podaniu niezbędnych danych.
4. Za zakupiony towar Klient może zapłacić e-przelewem na rachunek bankowy Sklepu, poprzez system Payu, PayPal, kartą kredytową lub gotówką przy osobistym odbiorze towaru.
5. Płatności w systemie PayU są realizowane przez serwis www.PayU.pl, zgodnie z regulaminem znajdującym się na wskazanej stronie internetowej.
6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem payu.pl, zgodnie z regulaminem znajdującym się na wskazanej stronie internetowej.

§7. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014.827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni kalendarzowych od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobą trzecią inną niż przewoźnik, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 7 i 9 Regulaminu.
2. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu: Baseball Polska
ul. Nowa 3, 37-600 Lubaczów lub drogą elektroniczną na adres: info@baseballpolska.com.
W celu ułatwienia procesu odstąpienia od umowy oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W przypadku złożenia oświadczenie drogą elektroniczną Sklep niezwłocznie przesyła Konsumentowi jego potwierdzenie na trwałym nośniku.
3. Dobrze zapakowany towar należy odesłać na adres sklepu. Numer ZAMÓWIENIA należy umieścić w widocznym miejscu przesyłki. 
4. Zwrot kwoty wpłaconej przez Konsumenta nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep zwróconego towaru, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Kwota zwrotu będzie uwzględniać wszystkie płatności dokonane przez Klienta, w tym koszty dostarczenia towaru.
5. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób jego dokonania, nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami. W celu przyśpieszenia postępowania, Konsument może wskazać numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wartość zamówienia oraz ewentualnych kosztów poniesionych przez Klienta w związku ze zwrotem towaru.
6. W przypadku zwrotu Sklep nie odbiera samodzielnie towaru od Konsumenta. W związku z tym, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od niego płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, ten nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres Sklepu: Baseball Polska ul. Nowa 3, 37-600 Lubaczów.
9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

§8. Reklamacje

1. W razie ujawnienia się wad zakupionego towaru Klientowi przysługują uprawnienia związane z rękojmią lub gwarancją określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta dla danego towaru.
3. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacji z tytułu Rękojmi lub gwarancji przy pomocy Formularza reklamacji/gwarancji stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 4. Reklamacje zgłaszane przez Klienta są rozpatrywane na zasadach i w terminach określonych w przepisach dotyczących rękojmi i gwarancji zawartych w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
5. Reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie na adres Sklepu: Baseball Polska ul. Szopena 30, 37-600 Lubaczów lub drogą elektroniczną na adres: info@baseballpolska.com . Dodatkowo oryginał formularza zwrotu/reklamacji należy załączyć do reklamowanej przesyłki.
6. Sklep rozpoznaje każdą złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego zgłoszenia.
7. Reklamacji podlega każdy towar zakupiony w Sklepie.

§9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają we właściwym zakresie przepisy:
a) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, 
b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną,
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Sport House zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed jego zmianą stosuje się wersję obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Niniejszy tekst stanowi I. wydanie Regulaminu i został opublikowany w dniu 2015-01-25.
4. Teks Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w formie pliku pdf oraz doc.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Моля, имайте предвид, че за да оптимизираме съдържанието, налично на нашия уебсайт, и да го адаптираме към вашите индивидуални нужди, ние използваме информация, запазена чрез бисквитки на устройствата на крайните потребители. Бисквитките могат да бъдат контролирани от потребителя чрез настройките на неговия уеб браузър. Продължавайки да използва нашия уебсайт, без да променя настройките на браузъра, потребителят приема използването на бисквитки. Прочетете повече Декларация за поверителност.